תקנון

מדיניות רכישה והשתתפות בתכניות לימוד מבית “קידספיק”

מבוא

 1. הרכישה וההשתתפות בתוכניות לימוד הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. הרכישה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום. יתכן שבעבור תכנית ספציפית ייקבעו תנאים פרטניים, תנאים אלו מתווספים למדיניות המפורטת להלן והם יצוינו בדף הרישום לאותה תכנית. 
 2. במדיניות זו, “תכניות לימוד” או “התכנית” – לרבות סדנאות קבוצתיות, סדנאות אישיות, מיני-קורסים, קורסים מרוכזים, שיעורים, קורסים ממושכים, מפגשים חד-פעמיים וכיוצ”ב, בהנחייתה של אילה ברלב, ע.מ. 305358665 (להלן: “המנחה”) או מי מטעמה. נכון למועד- שנת 2022 תכניות הלימוד כוללות את:
  1. תכנית “מסע הקסם” – תכנית בת שבעה חודשים, המיועדת לגילאי 6-10. התכנית כוללת שיעורים שבועיים מוקלטים. כל שיעור כולל יחידה לימודית, יחידה חווייתית ויחידת תרגול. רכישת התכנית כוללת את התכנים העיוניים וכן חבילת עזרים הנשלחת לבית הלקוח, וכוללת ספר לימוד צבעוני, חוברת צביעה ואביזרים נוספים. התכנית כוללת ליווי אישי למשתתף באמצעות יישומון WhatsApp ומתן משוב על הגשת תרגילים.
  2. תכנית “ארמון הפלאות”- תוכנית בת 20 שיעורים, לגילאי 6-12. התוכנית כוללת שיעורים שבועיים המכילים סרטוני למידה, קומיקס בהמשכים ומשחקי מחשב. רכישת התוכנית כוללת את החומרים העיוניים וכן ערכת למידה חוויתית הנשלחת לבית הלקוח, וכוללת ספר לימוד, פינת אנגלית, כרטיסי תחושה ועוד.
 3. לתשומת לבך, התכנים בתכניות הלימוד הינם תכנים מוקלטים מראש אשר מועברים באמצעות האתר. באחריות המשתתף לדאוג לחבילת אינטרנט או לגישה מסודרת לאתר. למנחה אין כל אחריות על איכות שידור השמע והתמונה ו/או על תקלות טכניות שמקורן בגלישת האינטרנט ע”י המשתתף.
 4. רישום של ילד לתכנית ורכישתה ייעשה על-ידי הורה או האפוטרופוס של הילד. הרישום והתשלום הינם עבור ילד יחיד. במקרה של רישום של יותר מילד אחד נדרש לבצע את פעולת הרישום בהתאם למספר הילדים המשתתפים (ואך ורק לאחים)- לכל אח תוספת מחיר מסובסדת. 
 5. תכנית ‘מסע הקסם’ מציעה שני שיעורי ניסיון ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן הגישה לשער השיעורים תעשה בתשלום מראש בעבור כל יתרת התכנית. בדף התשלום תוכלו למצוא את אפשרויות פריסת התשלומים המוצעות בהתאם לתנאי חברת הסליקה וחברות האשראי. 
 6. מחיר התכנית מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע”מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה. מחיר התכנית יכול להתעדכן מעת לעת, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, או שימוש בהטבות ובקופונים שונים. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום. 
 7. השלמת הרישום והרכישה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידת שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תחשב כמבוטלת. 
 8. בסיום תהליך הרישום יישלח אליך דואר אלקטרוני לכתובת אותה הזנת בתהליך הרישום, ובו אישור על ביצוע הרישום וכן פרטים להתחברות לתכנית, אופן הורדת התכנים המוקלטים או הגישה אליהם דרך האתר. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 11-18 שלהלן. 
 9. “קידספיק” ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור התכנית.
 10. ל”קידספיק” תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של נרשם בתכנית מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותה התקינה של התכנית. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

ביטול השתתפות בתכנית והחזר כספי

 1. משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפותו בתכנית יודיע על כך ל”קידספיק” בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י “קידספיק”. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב. לצורך חישוב תקופת הביטול יהיה מועד ההודעה בכתב המועד הקובע.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או אי-צפייה בתכנים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והמשתתף מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 11 לעיל.
 3. מתן אפשרות להקפאת השתתפות בתכנית במקום ביטולה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “קידספיק”.
 4. ביטול רישום ראשוני טרם תחילת התכנית: הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ולפחות שבעה (7) ימי עסקים קודם למועד תחילת התכנית, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור התכנית.
 5. ביטול רישום לאחר מועד המפגש השלישי: הודעת ביטול שתתבצע החל ממועד המפגש השלישי ואילך, בין אם נכח המשתתף במפגש ובין אם לאו, תזכה את הלקוח בהחזר יחסי עבור יתרת המפגשים בתכנית שלא מומשו על-ידו. לתשומת ליבך, מסכום ההחזר הנ”ל ינוכו עלויות הדפסה ומשלוח של חבילת העזרים שנשלחה כחלק מהתכנית.
 6. מרגע שנתקבלה הודעת הביטול והביטול נכנסה לתוקף, תיחסם הגישה לתכני התכנית, והמשתתף לא יוכל עוד לקבל גישה לחומרי התכנית.
 7. הזכות לביטול עסקה כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. 

הוראות נוספות באשר לרכישה והשתתפות בתכניות לימוד

 1. השימוש בחומרים שנמסרו ע”י “קידספיק” במהלך התכנית הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
 2. המנחה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי תכניות הלימוד והתכנים המועברים בהן. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות התכנית, מבנה התכנית, תכני התכנית, הקלטות התכנית, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם התכנית.
 3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהתכנית ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של “קידספיק”.
 4. ההרשמה לתכנית הלימוד משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המנחה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר תכניות לימוד עתידיות, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. 
 5. מובהר בזאת כי התכנים מועברים ע”פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. “קידספיק” ו/או המנחה אינם אחראים לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בתכנית. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בתכנית הלימוד הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 6. השתתפות בתכנית הלימוד אינה מקנה תעודה מכל סוג שהוא, ואינה מהווה אסמכתא רשמית מטעם משרד החינוך לעמידה ברמה נדרשת של לימודי השפה האנגלית לצורך קבלה לתכניות מיוחדות מטעם משרד החינוך.
 7. בעוד שמטרת תכניות הלימוד הינה להקנות מיומנויות בשפה האנגלית בדרך חווייתית, “קידספיק” ו/או המנחה אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות ההשתתפות בתכנית בפועל עבור המשתתפים. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד “קידספיק” ו/או המנחה בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום התכנית או לאחריה.
 8. המנחה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 9. בהסכמת הורי המשתתפים, יצולמו תמונות במהלך התכנית, ע”י המנחה ו/או מי מטעמה, לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות ובנכסים הדיגיטליים של “קידספיק”. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.

מדיניות רכישות מקוונת של מוצרים

 1. ביצוע רכישה מקוונת אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לתוכנו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
 4. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 5. במקרים בהם לא ניתן יהיה לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
 6. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. “קידספיק” אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי או לשמור על היצע מוצרים קבוע.
 7. “קידספיק” רשאית לקבוע רף מינימאלי של תשלום לביצוע רכישה ו/או להגביל את כמות היחידות מכל מוצר אשר ניתן לרכוש.
 8. כדי ש”קידספיק” תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ואופן התשלום.
 9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע”מ ע”פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. 
 10. “קידספיק” שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. ההטבות המוקנות מהקופון יפורטו על גבי הקופון עצמו. “קידספיק” רשאית לאפשר, לשנות או להפסיק כל הטבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 11. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום. 
 12. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין “קידספיק” מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 13. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. 
 14. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תיחשב כמבוטלת. 
 15. בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 30-42 שלהלן.
 16. “קידספיק” ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 17. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח. 
 18. “קידספיק” עושה כמיטב יכולתה לטפל בהזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר פיזי הנמצא במלאי הינו עד שלושה ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר ועוד 3-7 ימי עסקים עד לקבלת המשלוח בפועל. 
  1. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול בהזמנה וזמן האספקה של משלוח ההזמנה יהיו ממושכים יותר. 
  2. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים. 
 19. אספקת מוצרים שנרכשו באתר תיעשה ליעדים המוגדרים אצל החברות המבצעות בפועל את המשלוח. הגדרת יעדים אלו אינה בשליטתה של “קידספיק” ובמקרה שהכתובת למשלוח אינה נמצאת ברשימת היעדים הנ”ל “קידספיק” לא תהיה חייבת לספק את המשלוח. 
 20. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:
  1. משלוח באמצעות חברת שליחויות; או
  2. איסוף עצמי מ”קידספיק” בתיאום מראש.
 21. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.
 22. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה. 
 23. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 24. בעת מסירת המוצרים יתכן ותתבקש להציג תעודה מזהה על מנת לאמת את פרטי המשלוח או לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח. לידיעתך, סירוב לשתף פעולה עם בקשות השליח עשוי להביא לאי-מסירת ההזמנה. במקרה כזה לא תהיה ל”קידספיק” כל אחריות וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי “קידספיק”, ויחולו הוראות סעיף 25 להלן בדבר חיוב בדמי המשלוח החוזר.  
 25. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו ל”קידספיק” בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח החוזר. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 26. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 27. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י “קידספיק” ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד “קידספיק” עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
 28. “קידספיק” או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, סגר, הגבלות תנועה מקומיות או ארציות מכוח החלטת ממשלה או חקיקה, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית “קידספיק” להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
 29. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.
 30. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך ל”קידספיק” בהקדם באמצעות הדואר האלקטרוני, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י “קידספיק”. הודעה בעל-פה תגובה בהודעה בכתב והמועד הקובע לעניין חישוב תקופת הביטול יהיה מועד ההודעה בכתב לדואר האלקטרוני של “קידספיק”.
 31. הזכות לביטול עסקה הינה זכותו של הלקוח שהזמין בלבד, גם אם המשלוח היה מיועד לנמען אחר.
 32. “קידספיק” שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
 33. באחריות הלקוח לבדוק את המוצר בהקדם עם קבלתו, ולהודיע לבעלת האתר על כל פגם או אי-התאמה במוצר.
 34. ביטול עסקה עקב אי-התאמה או פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
  2. המוצר הוחזר ל”קידספיק” בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
  3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
 35. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
  2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
 36. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:
  1. בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
  2. בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪. 
  3. בגין מוצר שהוכן בהתאמה אישית או לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח.
  4. בגין מוצר דיגיטלי הניתן לשעתוק או להעתקה.
 37. בהחזרה של מוצר ע”פ סעיף 35 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. למען הסר ספק, ניכוי דמי ביטול כאמור ייעשה גם במקרה שבו ביטול העסקה נעשה טרם הגעת המוצר ללקוח.
 38. האחריות להחזרת המוצר אל “קידספיק”, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.
 39. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 
 40. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 37 לעיל, רשאית “קידספיק” לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מ”קידספיק” ע”י חברת האשראי.
 41. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 34 או 35 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם “קידספיק” ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 42. הזכות לבטל עסקה כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 43. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי גוונים וטקסטורה בין נראות המוצרים על גבי צג אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו.
 44. “קידספיק” לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה. “קידספיק” לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. בכל מקרה “קידספיק” לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.
 45. המוצרים המוצעים למכירה נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של “קידספיק” הינו אסור.
 46. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהמוצרים המוצעים למכירה ו/או מהתכנים המופיעים בהם ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של “קידספיק”, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של “קידספיק”.
 47. כתובת בית העסק: אלחריזי 3, ירושלים.
עגלת קניות
Scroll to Top

האתר בשדרוג

העמוד יעלה בקרוב

שינויים מרגשים בדרך...

צריך עזרה?